Начало Новини Публикации Портфолио  Дизайнери   Вход   EN 
 
 
 Кандидат студенти
 
 Прием на студенти по специалност "Промишлен дизайн".
 Информация за кандидатстудентските изпити, курсове, дати и цени.
 Информация за изпити от предходни години. 
 
Конкурс по ДИЗАЙН 2020 Величко Великов Йордан Йорданов Траян Димитров Диана Герги Траян Димитров
 
Програмен продукт за пропорциониране при дизайн и редизайн на 2D и 3D обекти, форми и композиции с помощта на числени методи и средства
 

   ВЪВЕДЕНИЕ
Пропорция означава съразмерност, определено съотношение на отделните части, предмети и явления между елементите и цялото, което съставляват. Тя, пропорцията, е едно от основните средства на композицията, което се използва в изкуството, архитектурата и техниката за постигане на хармоничност.
Основен проблем на пропорционирането при дизайн и редизайн на 2D и 3D обекти, форми и композиции е необходимостта от голям брой математически изчисления и анализи. Проблемът може да бъде решен с използване на методология за пропорциониране[4] и нейното реализиране с помощта на разработения специализиран софтуер. Успешното реализиране на тази идея изисква съществени усилия за изграждане на адекватни методологически и софтуерни алгоритми.

ИЗЛОЖЕНИЕ
Формулираният по-горе проблем се решава чрез създаването на програмен продукт “Proporcia” за пропорциониране при дизайн и редизайн на 2D и 3D обекти, форми и композиции с помощта на числени и методи и средства.

 
 

Фиг.1: Първоначален екран на програмата (при свободно избран номинал 200 мм.)
   А. Стъпки при решаване на “права” задача
1. Предпочитани пропорции
Пропорциите, с които могат да бъдат построени редове с предпочитани числа се наричат предпочитани пропорции. Най-често се избират пропорции утвърдили се в световната практика при синтез на промишлени и художествено-естетични форми и композиции например:
II.РПЧ (1,059) Втори ред с предпочитани числа
III.РПЧ (1,122) Трети ред с предпочитани числа
IV.РПЧ (1,259) Четвърти ред с предпочитани числа
РЗС (1,272) Равнинно златно сечение
ЗВ (1,309) Златен вурф
ЛЗС (1,618) Линейно златно сечение
Ирационални числа ( ; ; ; …)
х - ? (………) Свободно избрана пропорция

2. Избор на НОМИНАЛ (номинален, основен размер)
В известните модулни системи няма начало и край на реда и всички числа са „равностойни". Само в антропотехническите системи се откроява един размер, човешкият ръст, около който обикновено се формира конструктивното решение.
На практика обаче, при синтез на промишлени или художествено-естетични форми и композиции, положението не е такова. За разглежданията имат значение два характерни случая:
• При синтез на форми и композиции с известни композиционни елементи обикновено са зададени или могат да бъдат избрани характерни размери, които представляват даденост, „изходни точки" за пропорционирането.
• При синтез на принципно нови форми и композиции изборът на базов размер / НОМИНАЛ/ е неограничен и се превръща в творческа задача на дизайнера / проектанта.

 
 

Фиг.2. Промяна на номинала и възможност за генериране на собствен ред
   3. Генериране на редици с предпочитани числа (Фиг.1.)

След избора на пропорция и НОМИНАЛ (Н), трябва да се въведат ограничения за долна граница (минимален размер) и горна граница (максимален размер) на реда и определяне на броя на минорите и мажорите.

 
 

Фиг.3. Избор на ред за анализ при решаване на “права” задача
   

 
 

Фиг.4. Откриване на съвпадащи числа с грешка до 2%
   4. Анализ на закономерностите при генериране на редове с предпочитани числа при база III.РПЧ - 1,122

 
 

Фиг.5. Препоръчани числа при анализ с III РПЧ (1.122)
   5. Генериране на поредица препоръчани числа при база III. РПЧ - 1,122

 
 

Фиг.6. Обратна задача: (а) Въвеждане/прочитане на размери
   Б. Стъпки при решаване на “обратна” задача

1. Въвеждане/ прочитане на размери – фиг. 6.а.
2. Анализ и препоръчване на НОМИНАЛ (по рейтинг / тежест) – фиг. 6.б.
3. Разкриване на подходящ / близък ред – фиг. 6.в.
4. Справка за най-близките числа от анализирания ред и разликите им в %. При наличие на “грешни” размери те могат да бъдат премахнати – фиг. 7.

 
 

Фиг.6. Обратна задача: (б) Анализ на номинал
   

 
 

Фиг.6. Обратна задача: (в) Разкриване на подходящ/близък ред
   

 
 

Фиг.7. Справка за най-близките числа от анализирания ред и разликите им в %.
   Изборът на подходящи размери, независимо от пропорционалния строй, т.е. за всички редове с предпочитани числа, е интуитивен и изисква от дизайнера силно развито чувство и усет за форма, структура, пропорции, хармония и нестандартно интерпретиране на основните категории, свойства и средства на композицията.
Така се потвърждава още веднъж постановката, че „математизирането" може да подпомогне и облекчи пропорционирането, без да измества творческия акт с присъщата му интуиция.
Но едва ли е творчески подходът на отказ от всякакви формализирани похвати и предоверяване само на интуицията.

 
 

   ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пропорционирането при дизайн и редизайн на 2D и 3D обекти, форми и продукти е важна стъпка при оформянето на външния вид на продукт или композиция. То спомага да се избегнат случайни комбинации, които могат да нарушат хармоничното им възприемане. Самото пропорциониране в никакъв случай не ограничава дизайнера / проектанта в избор на желан от него единен пропорционален строй може да борави с голям набор от препоръчани редове от числа.
Възможността от почти “автоматично” решаване на права и обратна задача чрез представения софтуерен продукт позволява използването на набор от естетични и креативно - иновационни функции за пропорциониране в дизайна и редизайна.
Очевидно, става дума за една универсална закономерност. А тя от своя страна играе фундаментална роля в методиката за пропорциониране, освободен от схематизъм и тенденциозност и допускащ едновременно прецизността на логическото търсене и свободата на интуицията и фантазията.
Практическото използване на създадения програмен продукт е важен елемент в обучението по дисциплината “Методи за творчество” за специалност “Промишлен дизайн”.

ЛИТЕРАТУРА
[1] Канту Марко, “Delphi TM 6 – 1 том”, София, изд. “Софтпрес”, 2002 , 608 с.
[2] Канту Марко, “Delphi TM 6 – 2 том”, София, изд. “Софтпрес”, 2002 , 612 с.
[3] Орлоев, Н. А. Вземане на управленски решения. Методи за творчество. ”Авангард принт”, Русе, 2000.
[4] Орлоев, Н. А. Пропорциониране на форми, изделия и композиции с помощта на естетически критерии. В кн. “Промишлен дизайн 2. Джуджаро и ние”. Под ред. на Н. А. Орлоев, Русе, Печатна база на Русенски университет, 1996, с.107– 158.

 
 
Автор: Камен Узунов Публикувана на: 30.10.2010   19:47
 
Публикации
   Creativity and innovation in interdisciplinary areas of knowledge.
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [13.10.2012   11:42]   
   Generation of abstract forms and compositions by transition from one form to another
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [13.10.2012   11:19]   
   Векторизиране на растерни изображения и изграждане на полилинии при пропорциониране на 2D и 3D обект ...
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   22:10]   
   “Модерните” пропорции
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:49]   
   Приложение на светлинният дизайн, при създаване на уникалност за интериорна среда
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:32]   
   Здравословни работни места - насоки за оценка на риска по време на работа
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:24]   
   Общи изисквания при проектиране на ръкохватки за силов захват с цяла длан. Класификация.
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:16]   
   Съвременни технологии за печат върху текстил
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   19:48]   
   Дизайнът – накъде, докога или как?
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   19:34]   
   Пропорция в дизайна. Принципи на пропорционирането с естетични критерии.
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [29.09.2011   08:17]   
   Многовариантен синтез на търсещи решения при пропорциониране в дизайна
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [29.09.2011   07:29]   
   Столове Ластика и Curly от Величко Великов за Lago
   Автор:[Величко Великов] Публикувана на: [26.04.2011   17:06]   
   Daisy chair
   Автор: [Величко Великов] Публикувана на: [11.02.2011   13:28]   
   Програмен продукт за пропорциониране при дизайн и редизайн на 2D и 3D обекти, форми и композиции с п ...
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [30.10.2010   19:47]   
   Идеализацията в рекламата
   Автор: [Стелиана Николова] Публикувана на: [13.05.2010   09:05]   
   Креативност в рекламата
   Автор:[Румен Димитров] Публикувана на: [13.05.2010   08:24]   
   Темата за рекламите и секса е стара и дълга колкото самата история
   Автор: [Петя Бенекова] Публикувана на: [13.05.2010   08:16]   
   Руните и тяхната символика
   Автор:[Радослава Генова] Публикувана на: [11.05.2010   07:04]   
   Влияние на музиката върху човека
   Автор: [Владислава Ваташка] Публикувана на: [10.05.2010   07:57]   
   Езика на тялото - Автор: Лъчезар Иванов
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [10.05.2010   07:49]   
   Черно и бяло
   Автор: [Петя Бонева] Публикувана на: [10.05.2010   07:44]   
   Линденмайер системи или дирята на костенурката
   Автор:[Елица Калоянова-Иванова] Публикувана на: [18.10.2009   16:08]   
   Нов метод за генериране на инверсна симетрия
   Автор: [Елица Калоянова-Иванова] Публикувана на: [26.02.2009   15:49]   
   Проекти от Генчо Гоев
   Автор:[Gencho Goev] Публикувана на: [07.08.2008   18:55]   
   Промишлен дизайн. Компютърно и материално моделиране и макетиране.
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [12.02.2008   19:51]   
   ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (ИИ)
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [08.02.2008   13:27]   
  Вие преглеждате публикации.
За да прочетете цялото съдържание на публикация, маркирайте я.
 
 
 
Начало
Новини
Публикации
Дарители
Учебна програма
 
 
Портфолио
Промишлен дизайн
Продукт дизайн
Графичен дизайн
Интериорен и Екстериорен дизайн
WEB дизайн и Мултимедия
Транспортен дизайн
 
 
Дизайнери
Студентски живот
Седмичен график
Кандидат студенти
 
 
Контакти:
Катедра "Промишлен дизайн"
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N 8
7017 Русе
България
Тел: 0887 273 040, 082/888 558 или 082/888 845
E-mail: doichinov@uni-ruse.bg
 
© Copyright Industrial Design Dep.