Начало Новини Публикации Портфолио  Дизайнери   Вход   EN 
 
 
 Кандидат студенти
 
 Прием на студенти по специалност "Промишлен дизайн".
 Информация за кандидатстудентските изпити, курсове, дати и цени.
 Информация за изпити от предходни години. 
 
Конкурс по ДИЗАЙН 2020 Величко Великов Йордан Йорданов Траян Димитров Диана Герги Траян Димитров
 
Промишлен дизайн. Компютърно и материално моделиране и макетиране.
 

   Автори: доц. инж. Цветомир Конов и гл. ас. инж. Камен Узунов

Компютърно моделиране:
Използването на персонални компютри при решаване на дизайнерски задачи е започнало още с възникването им. Може дори смело да се твърди, че те са създадени основно за решаване на тези задачи. В “кратката си история" персоналните компютри заемат подобаващото им се място в живота на конструктори и дизайнери, но тяхното настояще и особено бъдеще ще оказва огромно влияние върху новия начин на мислене на потребителите – дизайнери, които ги използват.
След като дизайнерският проблем е дефиниран и започне същинското проектиране, областите в които персоналните компютри могат да оказват съществено влияние са многобройни.
Обикновено времето за повторно проектиране на дадено изделие може значително да се намали, ако по електронен път се прехвърлят данни или се използва информация от минали проекти. Всички проекти, генерирани с помощта на съвремените CAD -системи могат, да се използват отново и да се модифицират с минимален разход на време и ресурси.
С помощта на компютрите данните, които са необходими на дизайнерите, стават все по-достъпни и управляеми. Това им позволява да обменят повече информация по нов, сбит и ефикасен начин, което от своя страна води до подобряване качеството на самата информация, повишава продуктивността, намалява времето за проектиране и доставя на ПАЗАРА по-добри продукти за по-кратко време, т.е. скъсява се цикълът за създаване на нови изделия.
Компютърното моделиране е съществена част от цялостния процес на материализиране, но не единствена.

 
 

фиг. 1. Основни етапи на реализация на продукти
   Материално моделиране и макетиране:

За да бъде използваемо и полезно едно изделие, обект на промишления дизайн, то трябва да е материално. Все някой, някаде и някога трябва да реализира за първи път една идея за изделие с потребителска стойност, за да бъде то достъпно за хората.

Тази материализация обаче, не бива да се отъждествява само с готовото изделие във витрината или щанда в магазина, което може да бъде закупено и ползвано. Материализацията на един дизайнерски проект е сериозен и многопосочен творчески процес. Той следва определена логика, свързана с преминаване през поредица от етапи, при които изделието успява да извърви пътя от "детството" до "зрелоста". Това най-общо са етапите на създаване на макет (моделиране и макетиране), прототип, опитен образец и серийно изделие (фиг.1).

 
 

фиг. 2. Структура на на етапа “моделиране и макетиране”
   ИЗЛОЖЕНИЕ

Етапът на моделиране и макетиране стои най-ниско в йерархията “идея - продукт” (фиг.1), но тази дейност е фундаментална и специфична. Затова и особено важна в цялостната дизайнерска практика. Вниманието към нея е продиктувано от факта, че тук се жалонират основните характеристики на новото изделие от конструктивна, ергономична и естетична гледна точка. Делът на тези разработки зависи от вида и сложноста на проекта. През този етап идеята за първи път получава материален образ в пространството. В рамките на този етап могат да се различат и следните подетапи: търсещо, високоточно и демонстрационно макетиране. (фиг. 2).

 
 

   Обемното материално моделиране в пространството е предхождано от идейното моделиране върху “лист хартия”, т.н. 2D моделиране. То използва средствата на специалзираното рисуване. Създават се графични изображения в най-характерните ракурси за изделието. Чрез тях се създава представа как би изглеждало то.
С развитието на компютърните технологии през последните години, процесът на идейното моделиране все повече ползва възможностите които предоставят те. Именно това ни дава основание да говорим за вид визуализация, която предоставя нови възможности, заемаща междинно положение между графичните изображения изпълнени на ръка и обемните материални изображения. За този вид визуализация можем да говорим като визуално-естетично моделиране, което дава възможност по-добре да се изясняват редица специфични характеристики на новопроектираното изделие като: връзка между отделните детайли, повърхнини, материалност, цвят и др. Нещо което изисква повече време и умения, ако трябва да се постига по утъпкания път на специализираното рисуване/скициране.
След този важен и съществен етап на визуално-естетичното моделиране се пристъпва към процесът на материализация. Важен етап, както бе споменато, от този процес е етапа на моделиране и макетиране. Тук се създават различни по своята функция обемни материални изображения, т.нар. 3D моделиране. Тези изображения са модели или макети в чието изграждане най-активно е участието на дизайнерите. След това присъствието им в процеса на материализация се ограничава през всеки следващ етап, което е свързано със спецификата на решаваните проблеми.
Така например, при етапа на създаване на прототип, се активизира участието на конструктори, технолози и ергономисти. А още по-нататък, при опитните образци, последно изброените специалисти доминират с участието си над дизайнерите. Най-слабо е участието на дизайнерите при серийното производство. То се ограничава с прилагането на т. нар. авторски контрол.
Възможността отново да се активира ролята и присъствието на дизайнера в процеса на материализация за вече произведеното изделие е свързано с т.нар. модернизация. Към модернизация се пристъпва винаги в случаите, когато от пазара идват негативни сигнали за състоянието на изделието. Тук може да се активира ролята и на останалите видове специалисти от процеса на материализация, в зависимост от необходимостта от корекции по продукта. Тези корекции могат да бъдат поотделно от естетичен, ергономичен или конструктивен характер или взети заедно.

 
 

Фиг.З. Обобщена структура на процеса “материализация”
   Онагледяването на процеса на материализация (фиг.З) може да стане чрез четири критерия:
1) вид на материала, от който се изработва ЗD обекта;
2) начинът по който се изгражда ЗD обекта, т.е. технологията;
3) дял и вид на специалистите участващи в реализацията на ЗD обекта;
4) място на реализацията.

 
 

   Веднага трябва да се направи уговорка, че посоченото в таблицата процентно съотношение е условно, тъй като, както вече бе отбелязано по-горе, това ще зависи от сложността и специфичноста на решвания проблем. Например, очевидна е разликата в обема процедури при създаване на изделия от машиностроенето (автомобил, металорежеща машина и т.н.) и битовото уредостроене (ютия, кафемелачка - електреческа или ръчна и т.н.). Тук се включва не само проектът на изделието със съпътстващата го документация, а и проектиране, подготовка на документация и изработка на набора от инструменти, необходими в условията на серийното производство. По отношение вида на изделието и мястото на неговото използване също съществува разлика в дяла на участие на дизайнерите. Например, очевидно е, че за изделие, предназначено за бита, акцентът ще падне върху решаване на задачи, свързани с естетиката. Докато за изделия, свързани с оборудване за минната или военната индустрия, акценът ще се измести в посока надеждност.
От казаното до тук се налага изводът, че принципно уастието на дизайнерските колективи в процеса по създаване на един продукт е условно 1/3. Резултатите от дизайнерските разработки се визуализират и презентират по различен начин, както като вид (ескизи, скици, технически рисунки, схеми, фотографии, макети, клипове и др.), така и като техника (графика, маркерна техника, аерографна техника, компютърна анимация и т.н.). Безспорен обаче си остава фактът, че макетът заема основно място сред тези средства за визуализация и особено за изделията от промишлеността (промишлен дизайн).

 
 

фиг. 4. Обобщен модел за симбиозата между компютърно и материално моделиране и макетиране
   Често пъти той е "гвоздеят", най-атрактивната част при представянето на нова разработка. Макетът има редица предимства. Той е обемно (3D) материално изображение, което може да бъде разгледано от произволна или желана гледна точка; да бъде поставено в реалната си среда на експлоатация (при М 1:1), да замести при необходимост големи по мащаб изделия (роторен багер, кораб или архитектурна разработка). По този начин ефектът от въздействието върху възложител и краен потребител се усилва неколкократно. Макетът е и посредник за оценка на дизайнерската разработка. Той може да предизвика и критични бележки, които да доведат до преработка, преди изделието да се заложи в производство. А ако изделието е получило одобрение за тиражиране, то след известен период и/или в резултат на получени сигнали от пазара за известна морална обезценка, макетът може да послужи като база за модернизацията му.
Макетирането е сложен и уморителен творчески труд (фиг. 4). Изисква се много търпение, прецизност и бърза ориентация в разнообразните и често пъти нестандартни ситуации.
Ето защо към членовете на дизайнерските колективи се предявяват високи изискнания, както по отношение на теоретичната им подготовка, така и на практическите им умения. Подборът на хора с подобни умения започва още при кандидат студентските изпити. Изпитът по моделиране изпълнява тази роля.
На него кандидатите се поставят в конкурентна среда – съществува проблем за решаване и кандидати, готови да дадат крайно решение. На оценка се подлага умението за преход от описателен (словестно-графичен) модел, към собственоръчно изпълнен качествен обемен модел от мек макетен материал (пластелин).

 
 

фиг. 5
   I. Области за реализация на студенти, получили специализирано обучение по компютърно и материално моделиране и макетиране:
- Продукт дизайн
- Индустриален дизайн
- Графичен дизайн
- Архитектурен дизайн
- Интериорен дизайн
- Информационен дизайн
- Моден дизайн
- И други.

II. Необходими знания и умения при завършване на обучението по “Промишлен дизайн / Инженерен дизайн”.
(фиг.5)

 
 

фиг. 6. Обобщени схеми за нива на професионализъм достигнати в процеса на обучение и самообучение;
   По време на обучението в учебната програма е предвидена дисциплината “Моделиране и макетиране” в две части. Целта е студентите да придобият теоретични познания и практически умения, свързани със създаването на обемно–материално изображение – макет. Акцентът в теоретичната част пада върху методиката на моделирането и макетирането. Изясняват се понятията, свързани с моделирането и макетирането. Полага се началото на самостоятелното проектиране на конкретни изделия от общото и транспортно машиностроене, битово уредостроене и др. , обект на промишления дизайн, като се отчитат конструктивни, технологични и естетически особености на основата на знания и умения, придобити и по основополагащи дисциплини от предходните семестри.
В практическата част студентите правят решаваща крачка за придобиване на умения при работа с макетни материали, усвояване техниката на макетиране, принципите за създаване конструкцията на макета и изработването им, чрез които се онагледяват както междинните етапи при проектирането на дадено изделие, така и представянето на крайния резултат. Тук е и мястото, когато студентите правят връзката между визуално-естетичното моделиране и обемно материалното моделиране, т. е. материализират своята идея. Изграждат и усъвършенстват критериите по оценка на естетическите и функционални стойности на продукта. Могат да експериментират и прогнозират нови характеристики на бъдещи изделия.

 
 

фиг. 6. б Обобщени схеми за нива на професионализъм достигнати в процеса на обучение и самообучение;
   Учебният курс по моделиране и макетиране дава възможност за преминаване и отработване на двата подетапа – високоточно и демонстрационно макетиране от първия етап на материализацията, етапа на моделиране и макетиране. Отработването на първия подетап – търсещото макетиране, практически става още при подбора на студентите, кандидат-студентските изпити и една от дисциплините от първи курс.
Практическата реализация на завършилите обучението по дизайн показва, че е налице подготовка, максимално доближаваща се до нуждите на потребителите на такъв вид специалисти в нашата икономическа действителност – фиг.6
В пожелателна посока ще бъде необходимостта от технологично обогатяване процеса на материализация при етапа на моделиране и макетиране. Това може да стане с въвеждането (ползването) не само на познати досега машини и технологии, но и на съвременни методи за обемно материално моделиране като например системите: Fused Deposition Modeling (FDM) или известни още като Rapid Prototyping Systems (RP system), т. е. методи за скоростно моделиране.

 
 

   ЛИТЕРАТУРА
[1] Орлоев Н.А. Методологически основи на промишления дизайн. I част. СИНТЕЗ НА РЕШЕНИЯ. 326. Хаб. труд, Русенски университет, 1997.
[2] Орлоев Н.А. Дизайн стратегия. Промишлен дизайн-Информационен дизайн. Парадигма. Еволюция. Обучение. Научни изследвания. Реализация (За служебно ползване). Русенски университет, 2002.
[3] Орлоев Н.А. Промишлен дизайн - Информационен дизайн -Парадигма. Еволюция, ТРУДОВЕ на НАУЧНАТА СЕСИЯ РУ’ [4] Узунов К., В. Молнар и др., "Компютърно моделиране. Промишлен дизайн. Земеделска техника", Печатна база при РУ, Русе, 1997 г

ЗА КОНТАКТИ:
доц. инж. Цветомир Конов, Катедра “Промишлен дизайн”, Русенски университет, тел. 082/ 888 558
гл. ас. инж. Камен Узунов, Катедра “Промишлен дизайн”, Русенски университет, тел. 082/ 888 845

 
 
Автор: Камен Узунов Публикувана на: 12.02.2008   19:51
 
Публикации
   Creativity and innovation in interdisciplinary areas of knowledge.
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [13.10.2012   11:42]   
   Generation of abstract forms and compositions by transition from one form to another
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [13.10.2012   11:19]   
   Векторизиране на растерни изображения и изграждане на полилинии при пропорциониране на 2D и 3D обект ...
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   22:10]   
   “Модерните” пропорции
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:49]   
   Приложение на светлинният дизайн, при създаване на уникалност за интериорна среда
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:32]   
   Здравословни работни места - насоки за оценка на риска по време на работа
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:24]   
   Общи изисквания при проектиране на ръкохватки за силов захват с цяла длан. Класификация.
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:16]   
   Съвременни технологии за печат върху текстил
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   19:48]   
   Дизайнът – накъде, докога или как?
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   19:34]   
   Пропорция в дизайна. Принципи на пропорционирането с естетични критерии.
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [29.09.2011   08:17]   
   Многовариантен синтез на търсещи решения при пропорциониране в дизайна
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [29.09.2011   07:29]   
   Столове Ластика и Curly от Величко Великов за Lago
   Автор:[Величко Великов] Публикувана на: [26.04.2011   17:06]   
   Daisy chair
   Автор: [Величко Великов] Публикувана на: [11.02.2011   13:28]   
   Програмен продукт за пропорциониране при дизайн и редизайн на 2D и 3D обекти, форми и композиции с п ...
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [30.10.2010   19:47]   
   Идеализацията в рекламата
   Автор: [Стелиана Николова] Публикувана на: [13.05.2010   09:05]   
   Креативност в рекламата
   Автор:[Румен Димитров] Публикувана на: [13.05.2010   08:24]   
   Темата за рекламите и секса е стара и дълга колкото самата история
   Автор: [Петя Бенекова] Публикувана на: [13.05.2010   08:16]   
   Руните и тяхната символика
   Автор:[Радослава Генова] Публикувана на: [11.05.2010   07:04]   
   Влияние на музиката върху човека
   Автор: [Владислава Ваташка] Публикувана на: [10.05.2010   07:57]   
   Езика на тялото - Автор: Лъчезар Иванов
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [10.05.2010   07:49]   
   Черно и бяло
   Автор: [Петя Бонева] Публикувана на: [10.05.2010   07:44]   
   Линденмайер системи или дирята на костенурката
   Автор:[Елица Калоянова-Иванова] Публикувана на: [18.10.2009   16:08]   
   Нов метод за генериране на инверсна симетрия
   Автор: [Елица Калоянова-Иванова] Публикувана на: [26.02.2009   15:49]   
   Проекти от Генчо Гоев
   Автор:[Gencho Goev] Публикувана на: [07.08.2008   18:55]   
   Промишлен дизайн. Компютърно и материално моделиране и макетиране.
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [12.02.2008   19:51]   
   ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (ИИ)
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [08.02.2008   13:27]   
  Вие преглеждате публикации.
За да прочетете цялото съдържание на публикация, маркирайте я.
 
 
 
Начало
Новини
Публикации
Дарители
Учебна програма
 
 
Портфолио
Промишлен дизайн
Продукт дизайн
Графичен дизайн
Интериорен и Екстериорен дизайн
WEB дизайн и Мултимедия
Транспортен дизайн
 
 
Дизайнери
Студентски живот
Седмичен график
Кандидат студенти
 
 
Контакти:
Катедра "Промишлен дизайн"
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N 8
7017 Русе
България
Тел: 0887 273 040, 082/888 558 или 082/888 845
E-mail: doichinov@uni-ruse.bg
 
© Copyright Industrial Design Dep.