Начало Новини Публикации Портфолио  Дизайнери   Вход   EN 
 
 
 Кандидат студенти
 
 Начини за кандидатстване и прием в специалност ДИЗАЙН.
 Прием на студенти по специалност "ДИЗАЙН".
 Информация за кандидатстудентските изпити, курсове, дати и цени.
 Учебна програма по специалност "ДИЗАЙН".


  Новини
 
  Изложба "Лула, дизайн и дим" на д-р Десислав Гечев
  Неда Малчева - Съдбата на дизайна в ръцете на худо...
  Конкурс по дизайн 2023
  Безплатен подготвителен кандидатстудентски курс 20...
  Конкурс по дизайн 2022


 Публикации
 
  Creativity and innovation in interdisciplinary are...
  Generation of abstract forms and compositions by t...
  Векторизиране на растерни изображения и изграждане...
  “Модерните” пропорции
  Приложение на светлинният дизайн, при създаване на...


 Студентски живот
 
  Линк за изтегляне на документи за ЛЕТНИ СТАЖОВЕ
  [2013-2014] Линкове за изтегляне на Курсови работи
  Математика - Теми от проф. Терзиян
  Дипломиране по "Промишлен дизайн" - Документи
  Линкове за изтегляне на курсовите работи по <<Мето...
 
 
КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2022 Величко Великов Йордан Йорданов Траян Димитров Диана Герги Траян Димитров
 
Векторизиране на растерни изображения и изграждане на полилинии при пропорциониране на 2D и 3D обекти с помощта на графични методи и средства.
 

   

Векторизиране на растерни изображения и изграждане на полилинии при пропорциониране на 2D и 3D обекти, форми и композиции с помощта на графични методи и средства.

Автори: Камен Узунов и Йордан Дойчинов


Vectorization of raster images and building polylines in proportioning of 2D and 3D objects, forms and compositions using graphic tools and techniques: The paper justifies the vectorization of raster images. Vector graphics is a method of displaying computer images. They are described using mathematical formulas, functions, vectors, etc.. appropriate operators. Vector description is fundamentally different method for storing graphic information in digital format.

Key words: Vectorization, Raster images, Proportion, Software for proportion, Design, Industrial design.

 
 

   ВЪВЕДЕНИЕ
Векторната графика е метод за визуализиране на компютърни изображения. Те се описват с помощта на математически формули, функции, вектори и др. подходящи оператори. В допълнение може да бъде зададена информация за осветеност, перспектива и покритие. Векторното описание е принципно различен метод за съхранение на графична информация в цифров формат.
Растерните изображения представляват съвкупност от точки (пиксели), подредени в правоъгълна матрица. Реализират се с разлагане на изображението на отделни точки, всяка със собствен цвят и яркост. Използва се отдавна в ТV и полиграфията. Всяка точка от растера притежава координати, цвят, форма, размер.
Предимствата на векторните изображения пред растерните са:
• малък обем на изходният файл (но не задължително);
• високо качество на образа при различна степен на мащабиране;
• възможност за прилагане на неограничен брой деформации и трансформации - ротация, транслация, преобразуване и др.
Като основен недостатък на векторните методи може да се посочи невъзможността за пресъздаване на фотореалистични изображения. Затова много програми използват едновременно и двата метода, като по този начин се възползват от техните предимства, намаляват се недостатъците и се получават хибридни описания.
Полилиния - наредено множество от линии и дъги, крайната точка на всяка, от които е едновременно начална за следващия елемент в поредицата. Полилинията може да се състои само от линии, само от дъги или комбинация от тях.

 
 

Фиг.1. Етапи при подготовка на растерно изображение за векторизиране
    ИЗЛОЖЕНИЕ
Преди да започне процеса на векторизиране растерното изображение преминава през следните етапи (фиг. 1.):
а) Прочитане на растерен графичен файл;
б) Растерното изображение от цветно се преобразува в степени на сиво;
в) От степени на сиво изображението се преобразува в черно-бяло;
г) Премахва се запълването, а удебелените (до 3 точки) линии се трансформират в линии с дебелина една точка.

 
 

Фиг.2. Векторизиране на растерно изображение при използване на алгоритъм за търсене на съседна точка
   Векторизирането започва от горния ляв ъгъл в посока на дясно и надолу в графичния файл, като се изгражда двумерен масив от черни и бели точки. При достигане на черна точка се стартира алгоритъм за търсене на съседни черни точки (фиг.2.). Всяка от съседните точки в червената зона (на разстояние 1 точка) получават бал 1, а при точките в зелената зона (на разстояние 2 точки) балът е 0,7, а тези на разстояние 3 точки получават бал 0,5. Белите точки получават бал 0. Изчислява се посоката, в която ще се развива линията, а точката, спрямо която се извършват изчисленията и тези които изграждат линията, стават бели. Процесът се повтаря докато има съседни черни точки или е приключило обхождането на целия масив (графичен файл).

 
 

Фиг.3. Свързване на сегменти в полилиния: а) Преди свързване б) Краен резултат
   При съвпадение на посоката на две съседни стъпки се получава натрупване на точки в едномерен временен масив до промяна на посоката. Генерира се линия (сегмент), като минималния брой точки за изграждане на линеен сегмент е 3 . Това се повтаря многократно докато в двумерния графичен масив не е останала нито една “черна” точка.

 
 

Фиг.4. Векторизиране на изображението от фиг.1. чрез програмен продукт “Proportion”
   Всички сегменти се проверяват за близост на крайните им точките и ако разстоянието между тях е по-малко от 5 точки (фиг.3.а) те се свързват в полилиния. Ако два съседни сегмента са с една и съща посока, свързват се в един по-голям, като свързващата ги точка се премахва, а резултата от процедурата е изобразен на фиг.3.б.
Последващата обработка на векторизираното изображение и пропорционирането му с помощта на графични и числени методи и средства води до неговото формално естетизиране.

 
 

   ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пропорционирането е процес на създаване на композиционни решения, който се опира от една страна на логиката и интуицията на автора, а от друга – на емпирични и алгебрични математически правила, похвати и методики.
Геометричното пропорциониране се базира на идеята за използване на ортогонални фигури, техните страни, диагонали, върхове, центрове на тежестта и др. характерни формообразуващи елементи. Използват се правилни и неправилни мрежи, членене на фигури и площи или пропорциониране с подобни правоъгълници.
Настоящата статия представя методика, която улеснява решаването на композиционни задачи чрез геометрични принципи и средства.

ЛИТЕРАТУРА
[1] Орлоев, Н. А. Пропорциониране на форми, изделия и композиции с помощта на естетически критерии. “Промишлен дизайн 2. Джуджаро и ние”. Под ред. на Н. А. Орлоев, Русе, Печатна база на Русенски университет, 1996, с.107– 158.
[2] Узунов К. Програмен продукт за пропорциониране при дизайн и редизайн на 2D и 3D обекти, форми и композиции с помощта на числени методи и средства. Научни трудове – том 49, серия 1.1, с. 103-107. Русе, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2010.
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Ramer-Douglas-Peucker_algorithm
[4] http://e-forestinformatics.org/Courses/cad/lekcia1.html

За контакти:
Гл. ас. инж. Камен Узунов, Катедра “Промишлен дизайн”, Русенски университет, тел. 082 / 888 853, GSM 0888 537 984, e-mail: kamen.uzunov@gmail.com
Гл. ас. д-р инж.-диз. Йордан Дойчинов, Катедра “Промишлен дизайн”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, тел.: 082-888 845, мобилен тел.: 088.727 3040, е-mail: jdoichinov@abv.bg

 
 
Автор: Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН Публикувана на: 03.11.2011   22:10
 
Публикации
   Creativity and innovation in interdisciplinary areas of knowledge.
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [13.10.2012   11:42]   
   Generation of abstract forms and compositions by transition from one form to another
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [13.10.2012   11:19]   
   Векторизиране на растерни изображения и изграждане на полилинии при пропорциониране на 2D и 3D обект ...
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   22:10]   
   “Модерните” пропорции
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:49]   
   Приложение на светлинният дизайн, при създаване на уникалност за интериорна среда
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:32]   
   Здравословни работни места - насоки за оценка на риска по време на работа
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:24]   
   Общи изисквания при проектиране на ръкохватки за силов захват с цяла длан. Класификация.
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:16]   
   Съвременни технологии за печат върху текстил
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   19:48]   
   Дизайнът – накъде, докога или как?
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   19:34]   
   Пропорция в дизайна. Принципи на пропорционирането с естетични критерии.
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [29.09.2011   08:17]   
   Многовариантен синтез на търсещи решения при пропорциониране в дизайна
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [29.09.2011   07:29]   
   Столове Ластика и Curly от Величко Великов за Lago
   Автор:[Величко Великов] Публикувана на: [26.04.2011   17:06]   
   Daisy chair
   Автор: [Величко Великов] Публикувана на: [11.02.2011   13:28]   
   Програмен продукт за пропорциониране при дизайн и редизайн на 2D и 3D обекти, форми и композиции с п ...
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [30.10.2010   19:47]   
   Идеализацията в рекламата
   Автор: [Стелиана Николова] Публикувана на: [13.05.2010   09:05]   
   Креативност в рекламата
   Автор:[Румен Димитров] Публикувана на: [13.05.2010   08:24]   
   Темата за рекламите и секса е стара и дълга колкото самата история
   Автор: [Петя Бенекова] Публикувана на: [13.05.2010   08:16]   
   Руните и тяхната символика
   Автор:[Радослава Генова] Публикувана на: [11.05.2010   07:04]   
   Влияние на музиката върху човека
   Автор: [Владислава Ваташка] Публикувана на: [10.05.2010   07:57]   
   Езика на тялото - Автор: Лъчезар Иванов
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [10.05.2010   07:49]   
   Черно и бяло
   Автор: [Петя Бонева] Публикувана на: [10.05.2010   07:44]   
   Линденмайер системи или дирята на костенурката
   Автор:[Елица Калоянова-Иванова] Публикувана на: [18.10.2009   16:08]   
   Нов метод за генериране на инверсна симетрия
   Автор: [Елица Калоянова-Иванова] Публикувана на: [26.02.2009   15:49]   
   Проекти от Генчо Гоев
   Автор:[Gencho Goev] Публикувана на: [07.08.2008   18:55]   
   Промишлен дизайн. Компютърно и материално моделиране и макетиране.
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [12.02.2008   19:51]   
   ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (ИИ)
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [08.02.2008   13:27]   
  Вие преглеждате публикации.
За да прочетете цялото съдържание на публикация, маркирайте я.
 
 
 
Начало
Новини
Публикации
Дарители
Учебна програма
 
 
Портфолио
Промишлен дизайн
Продукт дизайн
Графичен дизайн
Интериорен и Екстериорен дизайн
WEB дизайн и Мултимедия
Транспортен дизайн
 
 
Дизайнери
Студентски живот
Седмичен график
Кандидат студенти
 
 
Контакти:
Катедра "Промишлен дизайн"
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N 8
7017 Русе
България
Тел: 0887 273 040, 082/888 558 или 082/888 845
E-mail: doichinov@uni-ruse.bg
 
© Copyright Industrial Design Dep.