Начало Новини Публикации Портфолио  Дизайнери   Вход   EN 
 
 
 Кандидат студенти
 
 Начини за кандидатстване и прием в специалност ДИЗАЙН.
 Прием на студенти по специалност "ДИЗАЙН".
 Информация за кандидатстудентските изпити, курсове, дати и цени.
 Учебна програма по специалност "ДИЗАЙН".


  Новини
 
  Изложба "Лула, дизайн и дим" на д-р Десислав Гечев
  Неда Малчева - Съдбата на дизайна в ръцете на худо...
  Конкурс по дизайн 2023
  Безплатен подготвителен кандидатстудентски курс 20...
  Конкурс по дизайн 2022


 Публикации
 
  Creativity and innovation in interdisciplinary are...
  Generation of abstract forms and compositions by t...
  Векторизиране на растерни изображения и изграждане...
  “Модерните” пропорции
  Приложение на светлинният дизайн, при създаване на...


 Студентски живот
 
  Линк за изтегляне на документи за ЛЕТНИ СТАЖОВЕ
  [2013-2014] Линкове за изтегляне на Курсови работи
  Математика - Теми от проф. Терзиян
  Дипломиране по "Промишлен дизайн" - Документи
  Линкове за изтегляне на курсовите работи по <<Мето...
 
 
КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2022 Величко Великов Йордан Йорданов Траян Димитров Диана Герги Траян Димитров
 
“Модерните” пропорции
 

   

“Модерните” пропорции

Автори: Йордан Дойчинов, Камен Узунов


The “Modern” Proportions: This article is oriented to research of stable preferences to certain proportions of elements and objects from our environment. An experiment is made and the results are presentet.

Key words: Design Theory, Proportions, The Golden Ratio, Fechner

 
 

   ВЪВЕДЕНИЕ
Смята се , че „Великата теория за красотата” е създадена от древните гърци и се базира на съотношенията на цялото и отделните части. Базирайки се на това, те приемат реда и пропорциите за прекрасни. Това виждане доминира в различните прояви на изкуството до наши дни.
В съвременните разбирания за дизайн пропорционирането е едно от основните средства на композицията. Смята се, че „човек проявява известни, относително устойчиви предпочитания към пропорциите на заобикалящия го свят”[1].
Тази устойчивост на предпочитанията се доказва от Фехнер, чрез проведената анкета с правоъгълници, които имат отношения на страните от 1:1 до 1:2. Резултатите до които той достига са, че от всичките десет форми, една се оказва най-предпочитана. Тя е със съотношение на страните 21:34 (0,617674) което на практика съвпада със „златното сечение” (0,618). Това е т. нар. „Златен правоъгълник”.
Густав Теодор Фехнер (на немски: Gustav Theodor Fechner) е живял в периода 1801 – 1887 година. Това означава, че от неговия опит са изминали повече от сто години. През целия този период от време, резултатите до които той е достигнал се възприемат за аксиома.
Съвсем резонно възниква въпросът, какви биха били резултатите в момента?
Основание да се запитаме за това ни дава високата степен на динамика с която се променят модите, властващите тенденции и респективно естетическите критерии във възприятието на хората в съвремието.
Целта на настоящата разработка е да провери актуалността на проведения от Фехнер експеримент, да се направят необходимите изводи и да се очертаят бъдещите насоки на развитие на темата.

 
 

Фиг. 1. Тестови правоъгълници със съотношения на страните от 1:1 до 1:2.
   НАЙ-ПРЕДПРОЧИТАНИТЕ ПРОПОРЦИИ
За да се изследват предпочитанията към определени пропорции е разработен тест, който до голяма степен дублира изследването, направено от Фехнер.
Създадени са две групи от по десет правоъгълнка с пропорции от 1:1 до 1:2. Разликата между тях е, че при първата група правоъгълникът нараства по вертикала, като хоризонталната страна се запазва (фиг. 1), а при втората група височината на фигурата е константа, а нараства хоризонталната страна (фиг. 2).
Фигурите с еднаква номерация от двете групи са с еднакви пропорции:


Фиг. 1 е с пропорции 1:1
фиг. 2 е с пропорции 1:1,11
фиг. 3 е с пропорции 1:1,22
фиг. 4 е с пропорции 1:1,33
фиг. 5 е с пропорции 1:1,44
фиг. 6 е с пропорции 1:1,56
фиг. 7 е с пропорции 1:1,67
фиг. 8 е с пропорции 1:1,78
фиг. 9 е с пропорции 1:1,89
фиг.10 е с пропорции 1:2

И за двете групи фигури е зададено общо условие: „От всяка група с номерация от 1 до 10 изберете и маркирайте номера на фигурата с най-хармонични пропорции (най-красивата фигура)”.
Проведеният експеримент обхваща 57 (петдесет и седем) души, като голяма част от тях (55 души) са студенти в катедра „Промишлен дизайн” в Русенския университет „А. Кънчев” и са на възраст между 18 и 23 години.

 
 

Фиг. 2. Тестови правоъгълници със съотношения на страните от 1:1 до 2:1
   Разделянето на хоризонтално и вертикално ориентирани фигури се налага от гледна точка на особеност на човешкото възприятие, според която възниква разлика при оценка на размери в двете направления. Например една и съща линия изглежда по-дълга, ако е разположена вертикално, отколкото ако е разположена хоризонтално.
За по-висока степен на обективност на получените резултати, първоначално са разгледани по отделно отговорите за всяка една група, а после е представена общата картина, формирана като механичен сбор.
При вертикално ориентираната група от фигури най-предпочитана фигура се оказва номер 1 с пропорции 1:1 – квадратът. Тя е посочена като най-хармонична от 18 анкетирани. Второто място с по 8 гласа си делят фигура 3 с пропорции 1:1,22, фигура 8 с пропорции 1:1,78 и фигура 10 с пропорции 1:2.. На трето място с 6 гласа е фигура 7 с пропорции 1:1,67 (която е най-близка до златното сечение 1:1,618)

 
 

Таблица 1.
   Най-нехаресваните фигури (с по 2 гласа ) са с номера 4 с пропорции 1:1,33 и 6 с пропорции 1:1, 56 (която също е близка до златното сечение 1:1,618)

На таблица 1 са показани номерът на фигурата и под нея броя пъти, които тя е била маркирана като най-хармонична или най-красива.

 
 

Фиг. 3. Диаграма на броя предпочетени фигури с вертикална ориентация.
   На фигура 3, за по-висока степен на визуализация, са дадени в графичен вид, под формата на диаграма, резултатите от таблица 1.
При хоризонтално ориентираната група от фигури резултатите, които се наблюдават на пръв поглед се различават от тези, които са при вертикално организираната група, но въпреки това в същото време са много близки.
Най-предпочитана фигура се оказва номер 2 с пропорции 1 : 1,11 (в първата група беше съседният номер 1). Тя е посочена като най-хармонична от 10 анкетирани. Второто място с по 8 гласа си делят фигура 8 (както и при предишната група) с пропорции 1 : 1,78, фигура 9 с пропорции 1 : 1,89 и фигура 10 с пропорции 1:2. На трето място с 6 гласа са фигура 1 с пропорции 1:1, фигура 6 с пропорции 1:1,56 и фигура 7 с пропорции 1:1,67 (която е най-близка до златното сечение 1:1,618).

 
 

Таблица 2.
   Най-нехаресваната фигура (с 3 гласа ) отново (както и при предишната група) е номер 4 с пропорции 1:1,33
На таблица 2 са показани номерът на фигурата и под нея броя пъти, които тя е била маркирана като най-хармонична или най-красива.

 
 

Фиг. 4. Диаграма на броя предпочетени фигури с хоризонтална ориентация.
   На фигура 4 за по-висока степен на визуализация са дадени в графичен вид, под формата на диаграма резултатите от таблица 2.

 
 

Фиг. 5. Диаграма на броя предпочетени фигури - общо.
   Механичният сбор на резултатите за най-предпочитаните фигури от двете групи е даден в таблица 3 и е визуализиран като диаграма на фигура 5.
Това, което прави впечатление е следното – сборът от предпочитанията за двете фигури, най-близки до златното сечение (фиг. 6 и 7) е по-малък от броя анкетирани, посочили фигура 1 за най-хармонична.
Особено внимание заслужава и класираната на второ място фигура с номер 8 и 10. Те устойчиво заемат второто място и в двете групи.
На трето място с еднакъв брой гласове са фигури с номера 3, 7 и 9
Най-нехаресваната фигура и в трите класации е номер 4 с пропорции 1:1,33

 
 

   ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Напълно е възможно представителната извадка от 65 души, сред които е направено изследването да не дава достатъчно обективна информация относно състоянието на проблема, но е факт, че липсва доказаната от Фехнер и цитираната от по-късни източници еднозначност на предпочитанията в полза на златното сечение.
Въпреки това, на база на получените резултати могат да се изведат следните изводи и хипотези:
1. Наблюдава се известно разминаване в предпочитанията за най-хармонична фигура в зависимост от това, дали тя е вертикално или хоризонтално ориентирана. Докато в първия случай амплитудата между харесвани и нехаресвани фигури е доста голяма – 16 гласа, във втория случай разликата е само 7 гласа.
2. Факт е, че човешкото възприятие и естетическите критерии подлежат на промяна и обучение. От тази гледна точка, напълно е нормално, под въздействие на изкуствената среда на обитание, човекът да е изгубил до известна степен предпочитанията си за пропорции, близки до златното сечение.
3. Може да се предположи, че повлияни от минималистичните тенденции в изкуството и модата, голяма част от анкетираните са посочили квадрата, като най-хармонична фигура. Интересно би било анкетата да се повтори сред хора на същата възраст, но не така пряко ангажирани с проблемите на стила, както студентите по дизайн.
4. Фигура 8, която е с пропорции 1:1,78, е на второ място по брой предпочитания както в двете групи, така и в общия резултат. Интересен е фактът, че в момента най-разпространените средства за информация и комуникация – телевизори и монитори на компютри са с дисплеи, със съотношение на страните 16:9, което на практика е същата пропорция 1:1,78. Резонно възниква въпросът доколко тяхната стилистика и пропорции оказват влияние върху предпочитанията за хармонични пропорции?
Най-логичната насока на развитие би била изследването да продължи и да обхване по-широка група от хора, за да могат да се направят значително по-точни изводи.
Независимо от резултатите, рано или късно обучаващите ще се изправят пред избора дали да следват модерните настроения или да заложат на възпитателната функция на дизайна и да инвестират по-сериозни усилия в естетическата подготовка на бъдещите професионалисти.

 
 

   ЛИТЕРАТУРА
[1] Делчев, С. Основи на промишления дизайн в архитектурата. София, 1993.
[2] Водчиц, С. С. Эстетика пропорции в дизайне. Москва, 2005.
[3] Голубева, О. Л. Основы композиции. Москва, 2004.
[4] Шевелев, И. Ш., А. Марутаев, И. П. Шмелев. Золотое сечение. Москва 2009.

За контакти:
Гл. ас. д-р инж.-диз. Йордан Дойчинов, Катедра “Промишлен дизайн”, Русенски университет “А. Кънчев”, тел.: 082/888845, моб. 088/7273040 е-mail: jdoichinov@abv.bg
Гл. ас. инж. Камен Узунов, Катедра “Промишлен дизайн”, Русенски университет “А. Кънчев”, тел.: 082/888845, моб. 088/8537984 е-mail: kamen.uzunov@gmail.com

 
 
Автор: Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН Публикувана на: 03.11.2011   21:49
 
Публикации
   Creativity and innovation in interdisciplinary areas of knowledge.
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [13.10.2012   11:42]   
   Generation of abstract forms and compositions by transition from one form to another
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [13.10.2012   11:19]   
   Векторизиране на растерни изображения и изграждане на полилинии при пропорциониране на 2D и 3D обект ...
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   22:10]   
   “Модерните” пропорции
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:49]   
   Приложение на светлинният дизайн, при създаване на уникалност за интериорна среда
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:32]   
   Здравословни работни места - насоки за оценка на риска по време на работа
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:24]   
   Общи изисквания при проектиране на ръкохватки за силов захват с цяла длан. Класификация.
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:16]   
   Съвременни технологии за печат върху текстил
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   19:48]   
   Дизайнът – накъде, докога или как?
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   19:34]   
   Пропорция в дизайна. Принципи на пропорционирането с естетични критерии.
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [29.09.2011   08:17]   
   Многовариантен синтез на търсещи решения при пропорциониране в дизайна
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [29.09.2011   07:29]   
   Столове Ластика и Curly от Величко Великов за Lago
   Автор:[Величко Великов] Публикувана на: [26.04.2011   17:06]   
   Daisy chair
   Автор: [Величко Великов] Публикувана на: [11.02.2011   13:28]   
   Програмен продукт за пропорциониране при дизайн и редизайн на 2D и 3D обекти, форми и композиции с п ...
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [30.10.2010   19:47]   
   Идеализацията в рекламата
   Автор: [Стелиана Николова] Публикувана на: [13.05.2010   09:05]   
   Креативност в рекламата
   Автор:[Румен Димитров] Публикувана на: [13.05.2010   08:24]   
   Темата за рекламите и секса е стара и дълга колкото самата история
   Автор: [Петя Бенекова] Публикувана на: [13.05.2010   08:16]   
   Руните и тяхната символика
   Автор:[Радослава Генова] Публикувана на: [11.05.2010   07:04]   
   Влияние на музиката върху човека
   Автор: [Владислава Ваташка] Публикувана на: [10.05.2010   07:57]   
   Езика на тялото - Автор: Лъчезар Иванов
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [10.05.2010   07:49]   
   Черно и бяло
   Автор: [Петя Бонева] Публикувана на: [10.05.2010   07:44]   
   Линденмайер системи или дирята на костенурката
   Автор:[Елица Калоянова-Иванова] Публикувана на: [18.10.2009   16:08]   
   Нов метод за генериране на инверсна симетрия
   Автор: [Елица Калоянова-Иванова] Публикувана на: [26.02.2009   15:49]   
   Проекти от Генчо Гоев
   Автор:[Gencho Goev] Публикувана на: [07.08.2008   18:55]   
   Промишлен дизайн. Компютърно и материално моделиране и макетиране.
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [12.02.2008   19:51]   
   ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (ИИ)
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [08.02.2008   13:27]   
  Вие преглеждате публикации.
За да прочетете цялото съдържание на публикация, маркирайте я.
 
 
 
Начало
Новини
Публикации
Дарители
Учебна програма
 
 
Портфолио
Промишлен дизайн
Продукт дизайн
Графичен дизайн
Интериорен и Екстериорен дизайн
WEB дизайн и Мултимедия
Транспортен дизайн
 
 
Дизайнери
Студентски живот
Седмичен график
Кандидат студенти
 
 
Контакти:
Катедра "Промишлен дизайн"
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N 8
7017 Русе
България
Тел: 0887 273 040, 082/888 558 или 082/888 845
E-mail: doichinov@uni-ruse.bg
 
© Copyright Industrial Design Dep.