Начало Новини Публикации Портфолио  Дизайнери   Вход   EN 
 
 
 Кандидат студенти
 
 Начини за кандидатстване и прием в специалност ДИЗАЙН.
 Прием на студенти по специалност "ДИЗАЙН".
 Информация за кандидатстудентските изпити, курсове, дати и цени.
 Учебна програма по специалност "ДИЗАЙН".


  Новини
 
  Безплатен подготвителен кандидатстудент...
  Конкурс по дизайн 2022
  Почина [проф. д-р инж. Никола Орлоев]


 Публикации
 


 Студентски живот
 
 
 
КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2022 Величко Великов Йордан Йорданов Траян Димитров Диана Герги Траян Димитров
 

През 2010 г. специалностa отпразнува юбелей:
25 години "Промишлен дизайн" в Русенски университет


ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА
СПЕЦИАЛНОСТ “ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН” на 25 години  Няма да е пресилено, ако се каже, че дизайнът има хилядолетна история. Трудно ще се отрече, че желанието да се обитава естетична среда и да се ползват естетични продукти, е било присъщо и за хората от няколко столетия назад. Дизайнът винаги е бил част от материалното производство и материалната култура на света. Развитието му се е ставало успоредно с развитието на материалното производство. Така с времето дизайнът се превръща в професионална категория. Оказва се, че дизайн дейностите са сред най-старите от всички професии познати по света.

  Съвременният дизайн е част от т.нар. креативни индустрии. Към тях принадлежи и промишленият дизайн. За поставянето на неговото начало може да се говори с първите стъпки в индустриализацията преди около 150 години. Днес, динамиката на живот и развитие, съчетани с новите предизвикателствата на глобализацията, поставят нови задачи за решаване пред дизайна. Но успява ли дизайна да отговори на потребностите и да поддържа същата динамика?

  Дизайнът е призван да създава съвкупност от потребяеми стойности за потребителите. За целта дизайнерите използват методи, инструменти и технологии за оптимизиране полезността на услугите си. Тези методи, инструменти и технологии са маркетингови проучвания, управление на жизнения цикъл изграждане на виртуална реалност, тестове, технически чертежи и т.н. Но резултатите в дизайна не идват от нищото. Те за плод на много труд и себеотдаване в обучението и практиката. Адекватната подготовка на специалисти-дизайнери и усвояването на нови методи, знания и умения, е рецептата за запазване и развитие на дизайн сектора.

  Едно от звената за обучение по дизайн в България е катедра “Промишлен дизайн” към Русенски университет ”Ангел Кънчев”. През 2010 година специалност “Промишлен дизайн” ще чества едно свое значително събитие, юбилейните 25 години от началото на обучението по дизайн. През периода на своето съществуване тя има своето не еднозначно присъствие в живота на университета и обществения живот в гр. Русе. Допринесла за успешен професионален старт и развитието на много млади хора като специалисти- дизайнери.

  Началото на обучението по промишлен дизайн в Русенски университет е поставено през 1985г. Създадено е учебно звено по “Инженерна ергономия и промишлено проектиране” със статут на катедра, в което са обучававани студенти по втора специалност “Инженерна ергономия и промишлено проектиране”(ИЕПП). В курса на обучение са включени студенти от всички инженерни специалности, които имат желание и изявена наклонност да решават задачи, свързани с промишлената естетика.

  Предвид нарасналия интерес от страна на студентите и необходимостта от кадри по промишлен дизайн за новосъздаващите се фирми след началото на икономическите реформи, с решение на академичното руководство, през 1991г. се създава самотоятелна катедра по промишлен дизайн, която е правоприемникна учебното звено по ИЕПП. Същата година е осъществен и редовен прием на студенти по специалност ”Промишлен дизайн”. Понастоящем катедрата обучава студенти по промишлен дизайн от ОКС”Бакалавър” и ОКС”Магистър” (ОКС-образователно-квалификационнна степен). До сега дипломираните млади специалисти, инженер-дизайнери са 284 от ОКС "Бакалавър" и 34 от ОКС "Магистър".

  В катедрата се провежда и обучение от ОКС ”Доктор”, като до този момент има двама успешно защитили и придобили научна степен “Доктор”.

  Всички завършили имат практически 100% реализация в области, ползващи специалисти по дизайн, включително и извън страната.

Тържественото отбелязване на юбилея е под Патронажа на
ГОСПОДИН ТРАЙЧО ТРАЙКОВ,
министър на икономиката, енергетиката и туризма

  За организиране и тържественото отбелязване на събитието е създаден организационен комитет. Съставена е програма със събития, с които да се отбележи годишнината. Началото на честването ще бъде поставено през месец май 2010г., с откриването на традиционното Русенско изложение, провеждащо се в Русенски университет. А краят ще бъде през месец ноември, по време на честването на 65г. от създаването на Русенски университет.


  Изтегли ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦАП Р О Г Р А М А
за честване на 25 години от началото на обучението по дизайн
към Русенски университет ”Ангел Кънчев”

  ЦЕЛ: Запознаване на обществеността на територията на страната с постиженията на специалност “Промишлен дизайн” за периода от 25 години и популяризиране на катедра “Промишлен дизайн”
  ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: м. май – м. ноември 2010 г.

  Честването се провежда под Патронажа на ГОСПОДИН ТРАЙЧО ТРАЙКОВ - министър на икономиката, енергетиката и туризма


I. Организационен комитет:
1. Проф. д-р инж. Никола Орлоев – почетен председател
2. Доц. инж. диз. Цветомир Конов – председател
3. Доц. инж. диз. Данчо Гунев – преподавател
4. Доц. маг. художник Антоний Софев – преподавател
5. Гл. ас.д-р инж. диз. Йордан Дойчинов – преподавател
6. Гл. ас. инж. диз. Венелин Молнар – преподавател
7. Гл. ас. инж. Камен Узунов – преподавател
8. Гл. ас. маг. художник Милен Минчев – преподавател
9. Виктор Димитров Христов – хоноруван преподавател
10. Йорданка Попова – технически организатор
11. Петко Петков – технически изпълнител

II. Планирани мероприятия
Първа вълна(лятна вълна) – м. май – м. юли

1. Откриване на честването - 11.05.2010г. (11.30 часа, Ректорат)
2. Дни на отворените врати – 11 – 14.05.2010г.
- информационна кампания за кандидат-студенти;
- посещение на гости и кандидат-студенти в катедра ПД:
3. Изложба “25 години Промишлен дизайн в РУ”, с продукция на катедра
“Промишлен дизайн” във фоайето на централен корпус – 10 -15.05.2010г.
4. Кръгла маса. Тема ”Обучението по дизайн в подкрепа на креативните индустрии и бизнеса в България” – 13.05.2010г.
5. Студентска научна сесия – 14.05.2010г. :
6. Творческо студио. Тема: “Дизайн - епизод 25” – м. юни –м. юли 2010г.

Втора вълна(есенна вълна) – м. септември – м. ноември
1. Откриване на Фестивал на дизайна – 14.09.2010г.
2. Открити защити на дипломни работи – 25-26.09.2010г.
3. Отчитане резултатите от творческото студио и награждаване – м. октомври
4. Карнавал - м. октомври:
5. Изложба ”Дизайн магазин 25” (разработки на студенти от учебен процес на звената за обучение по дизайн в България, на практикуващи дизайнери и работите от творческото ателие) – 02-30.11.2010г.
6. Втора национална научна конференция на “Дружество по ергономия и дизайн” към НТС – 19-21.11.2010г.
7. Студентски инициативи – м. септември – м. ноември
8. Издаване на сборник научни трудове
9. Закриване на честването – 30.11.2010г.

III. Основни дейности
1. За първа вълна
1.1 Създаване на лого и девиз за честването
1.2 Проектиране и отпечатване на рекламни материали: плакат “25 години дизайн в РУ; плакат(афиш) за КСК; юбилейно издание с представяне за катедра ПД и др,;
1.3 Избор на наградни материали и определяне на лицата(групите) за награждаване с: юбилеен знак, плакет, наградна кутия, грамоти; значка и др.;
1.4 Информиране на потенциалните участници в творческото студио и записвания за участие
1.5 Подобрения по материалната база
1.6 Оформяне на коридор в корпус 16
1.7 Почистване териториите на катедра ПД

2. За втора вълна
2.1 Журиране на резултатите от творческото ателие и подготовка на награди
2.2 Организиране и провеждане на карнавал
2.3 Организиране и провеждане на втората национална научна конференция на “Дружество по ергономия и дизайн”
2.4 Организиране и провеждане на изложба по дизайн
2.5 Организиране и провеждане на мероприятия от студентските инициативи
2.6 Издаване на сборник с научни трудове
2.7 Издаване на информационен бюлетин със събитията за честването на юбилея


  Изтегли ПРОГРАМА

ПОКАНА

  Уважаеми ПРИЯТЕЛИ,
  Обръщаме се към Вас, като хора свързали професионалната си реализация и развитие с дизайна и дизайн практиката, да ни подкрепите и станете съпричастни в начинанието ни за тържествено отбелязване на 25 годишния юбилей от началото на обучението по промишлен дизайн в Русенски университет ”Ангел Кънчев”.
  Подкрепата може да се изрази с ангажираност към събитието, като: участие в организационния комитет, участие в едно от планираните събития, дарителство и др., които считате че са по силите и възможностите Ви.
  Молим да заявите Вашата форма на участие в писмо до катедрата на e-mail: ckonov@abv.bg или jpopova@uni-ruse.bg. Телефони: 082 888 558(Конов), 082 888 845(Попова).

  Дарителството се оформя с договор за дарение по образец, с изрично упоменаване волята на дарителят. Издава се и дарителско свидетелство от името на Русенски университет. Средства могат да бъдат привеждани по банковата сметка на Русенски университет.

Банкова сметка на Русенски университет:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РУСЕ
ОББ – ТБ АД, Русе
Клон Възраждане, ул.”Плиска”19
IBAN: BG59UBBS80023106029309
BIC код: UBBS BGSF

Данни за фактура:
РУ”Ангел Кънчев”
Ул. “Студентска” 8
БУЛСТАТ 000522685
ИН по ДДС – BG 000522685
МОЛ – Христо Белоев

  Изтегли ПОКАНА

 
 
 
Начало
Новини
Публикации
Дарители
Учебна програма
 
 
Портфолио
Промишлен дизайн
Продукт дизайн
Графичен дизайн
Интериорен и Екстериорен дизайн
WEB дизайн и Мултимедия
Транспортен дизайн
 
 
Дизайнери
Студентски живот
Седмичен график
Кандидат студенти
 
 
Контакти:
Катедра "Промишлен дизайн"
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N 8
7017 Русе
България
Тел: 0887 273 040, 082/888 558 или 082/888 845
E-mail: doichinov@uni-ruse.bg
 
© Copyright Industrial Design Dep.