ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА 2020 /2021 г.  - СРОКЪТ НА ПРИЕМА ИЗТЕЧЕ

Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за допълнителен прием на докторанти за учебната 2020/2021 г. съгласно Решение № 332 на Министерски съвет от 14.05.2020 г.
Срок за подаване на документи - до 12.04.2021 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 12/12.02.2021 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ –  Конкурси

Mожете да кандидатствате онлайн на този адрес - https://phd.uni-ruse.bg/admission. Изберете от списъка конкурса, за който желаете да кандидатствате и изберете бутона "Кандидатствай". Необходимо е да изберете, че нямате профил и желаете да се регистрирате. След попълване на регистрационната форма, трябва да влезете в профила си на кандидат и да прикачите необходимите документи в pdf формат (автобиография, диплома за магистър, молба-заявление (изтеглете образец на молба от тук - https://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=7911) и др.). За да бъде завършена онлайн кандидатурата е необходимо да предоставите и оригиналите на документите с подпис в Русенски университет в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334.


Таксата за кандидатстване се заплаща по банков път. Запазете и представете документа за плащане.

Данни за заплащане на таксата за кандидат-докторантски изпит: 
Банкова сметка на Русенски университет в лева 
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ 
ОББ – ТБ АД , Русе 
Клон Възраждане, ул.”Плиска“19, 
IBAN : BG59UBBS80023106029309 
BIC код : UBBS BGSF 
В платежното нареждане да се впише,като основание : 60 лв. - Такса за кандидат-докторантски изпит за………/ трите имена на кандидата/.